Obchodní podmínky

Domů Tobi Training

Aktualizováno 7. 5. 2021

Úvod

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují poskytování a využívání trenérských a sportovních služeb Mgr. Tomášem Bičíkem, IČ 03782212 (dále jen „Trenér“). VOP upravují vztah mezi Trenérem a zájemcem poskytované služby nebo klientem (dále jen společně „Klient“), který využívá služby Trenéra.

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Trenérem a Klientem vzniká na základě poptávky anebo objednávky (dále jen společně “Objednávka”) Klienta. Poptávka nebo objednávka služeb může být Trenérovi doručena písemnou formou, v elektronické podobě a také ústní formou.

Trenér vždy na základě Objednávky Klienta zašle Klientovi nejprve vstupní dotazník (dále jen „Dotazník“), který slouží Trenérovi k získání základních identifikačních a kontaktních údajů Klienta, jeho sportovní historie a cílů, a také základních zdravotních informací. Dotazník může být vyplněn i v rámci úvodní osobní schůzky Trenéra a Klienta.

Na základě všech poskytnutých informací Klienta Trenérovi, Trenér připraví nabídku poskytovaných služeb vč. cenové nabídky (dále jen „Nabídka“) a tuto zašle Klientovi.

Pokud Klient nabídku potvrdí jakoukoliv formu – tj. ústně, telefonicky, elektronicky nebo písemně, Trenér zahájí poskytování služeb klientovi.

Cenové a platební podmínky, způsob úhrady

Cenové podmínky jednotlivých poskytovaných služeb jsou uvedeny v sekci „Ceník“. Uvedené ceny jsou základní a jsou vč. DPH dle zákonné sazby. Trenér si vyhrazuje právo Ceník kdykoli upravit a poskytovat individuální ceny dle specifického rozsahu služeb dohodnutých s Klientem.Na veškeré poskytované služby vystaví Trenér Klientovi daňový doklad – fakturu; splatnost faktury je, pokud není domluveno jinak, 14 kalendářních dní. Klient hradí služby Trenéra výhradně bankovním převodem na účet č. 282880797 / 0300. Trenér za žádných okolností nepříjímá platby v hotovosti.

Služby

Trenér poskytuje služby v oblasti sportovního a kondičního tréninku nebo cvičení dospělých,  dětí a mládeže, poradenství v oblasti sportovního vybavení, výběru sportovních akcí a výživového poradenství.

Základní rozdělení služeb:

VÝKON – Trénink zaměřený na zvyšování výkonnosti a přípravu na závody, především běžecké.

KONDICE – Trénink na zlepšení fyzické a mentální kondice klienta, prevence zdravotních obtíží. Cílem není podání nejlepšího výkonu na sportovních akcích, ale zlepšení kvality života klienta, jeho fyzických i psychických schopností.

DĚTI – Trenér poskytuje tréninky zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj a atletiku dětí a mládeže ve skupinových trénincích. Tréninkové skupiny jsou sestaveny s přihlédnutím k věku dětí a také vzhledem k pohybových návykům a schopnostem dětí. O zařazení dítěte do konkrétní tréninkové skupiny rozhoduje Trenér na základě poptávky nebo objednávky zákonného zástupce dítěte. Veškeré informace a osobní údaje o dítěti poskytují Trenérovi zákonní zástupci dítěte.

Ostatní služby

Kompenzační a posilovací cvičení je zaměřeno na Klienty, kteří potřebují napravit nebo zmírnit problémy pohybového aparátu, za pomocí kompenzačních, protahovacích a posilovacích cvičení. Trenér navrhuje Klientovi speciáně pro něj vybranou sadu fyzických cvičení a pomáhá Klientovi tyto cviky správně realizovat. Nejedná se v žádném případě o poskytování zdravotních, léčebných služeb nebo fyzioterapeutických služeb.

Seminář, workshop – Trenér čas od času organizuje skupinové semináře nebo workshopy zaměřené na jednotlivé aspekty tréninku kondice a běhu, přípravy na závody, vybavení apod.

Osobní konzultace – Trenér poskytuje osobní konzultace po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu na vyžádání Klienta a v případě, že jde o konzultaci vyžádanou nad rámec jedné ze zakoupených základních služeb Klientem (VÝKON, KONDICE).

Osobní účast trenéra na tréninku – Klient si může objednat osobní přítomnost trenéra při tréninku (na tréninkové jednotce) nad rámec jedné ze zakoupených základních služeb Klientem (VÝKON, KONDICE).

Vzorový tréninkový plán – Trenér poskytuje vzorové tréninkové plány na 4 týdny pro rozvoj různých sportovních, běžeckých, výkonnostních dovedností. Vzorové tréninkové plány nezohledňují konkrétní fyzické schopnosti a dovednosti, ani zdravotní stav Klienta. Vzorové plány jsou poskytovány zdarma, na základě objednávky Klienta e-mailem. Trenér může omezit Klientovi omezit poskytnutí vzorového tréninkového plánu. Vzorové plány jsou duševním vlastnictvím Trenéra a bez jeho písemného souhlasu je nesmí Klient jakkoli dále šířit a předávat dalším osobám, a to ani zkopírováním, přepsáním obsahu tréninkového plánu, fotokopií.

Vypovězení služeb

Klient může vypovědět zakoupené služby Trenéra výhradně písemnou formou, nejlépe elektronicky na e-mailovou adresu sport@tobi.cz. Trenér Klientovi potvrdí výpověď písemně na e-mailovou adresu Klienta. Vypovězená služba bude ukončena vždy ke konci aktuálního měsíce, kdy byla výpověď Trenérovi doručena.

Pokud Klient uhradil předem vybrané služby na delší období, než jeden kalendářní měsíc, dobropisuje Trenér Klientovi adekvátní částku, která je rozdílem mezi celkově uhrazenou částkou za služby a částkou za období skutečně odvedených služeb.

Reklamace

Reklamace objednaných služeb můžete uplatnit u Trenéra, a to písemnou formou na e-mail sport@tobi.cz.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů klienta probíhá dle platné legislativy

  1. za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb,
  2. za účelem poskytování služeb objednaných klientem,
  3. za účelem přímého marketingu,
  4. za účelem propagace služeb Trenéra.

Detailní informace naleznete v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní důležitá upozornění

Foto/video

Klient smí pořizovat fotografie nebo videozáznam ze společného tréninku s Trenérem nebo ze seminářů a workshopů pouze po předchozím souhlasu Trenéra.

Trenér smí pořizovat a zveřejňovat fotografie nebo vidozáznamy, na kterých se vyskytuje Klient, po předchozím souhlasu Klienta. Klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odpovědnost za zdraví

Klient, který vstoupil do obchodního vztahu s Trenérem a využívá jakoukoli z poskytovaných služeb, tímto prohlašuje, že

  1. je zdravotně způsobilý vykonávat sportovní zátěž vyplývající z objednané služby,
  2. netrpí žádnou zdravotní indispozicí, která by vliv na jeho zdraví při sportovním výkonu,
  3. nezatajil Trenérovi žádnou zdravotní indispozici, která by mohla při výkonu sjednané služby poskytované Trenérem, vést k ohrožení zdravotního stavu nebo života Klienta,
  4. seznámil Trenéra se svojí zdravotní anamnézou, především však chorobami a zdravotními omezeními, které by mohly mít negativní vliv na jeho zdraví při výkonu sjednané služby poskytované Trenérem.

Trenér nenese odpovědnost za zdravotní problémy Klienta, které vznikly v souvislosti s výkonem při sjednané službě, pokud nebyl předem písemně upozorněn Klientem na zdravotní indispozice.

Trenér důrazně doporučuje, aby Klient před zahájením spolupráce a využíváním služby

  1. absolvoval zdravotní prohlídku u sportovního lékaře a předal Trenérovi zprávu z této lékařské prohlídky; tuto lékařskou prohlídku doporučuje Trenér absolvovat pravidelně jednou za rok;
  2. si vyžádal zprávu o zdravotním stavu od svého praktického lékaře, kde budou uvedeny zdravotní indispozice, které by mohly mít vliv na zdraví Klienta při výkonu sjednané služby poskytované Trenérem.

V případě, že bude mít Trenér podezření na zdravotní komplikace nebo indispozice u Klienta, má právo si vyžádat potvrzení o schopnosti vykonávat sportovní zátěž a využívat sjednanou službu. Toto potvrzení musí být vystaveno buď praktickým nebo sportovním lékařem.

Duševní vlastnictví a ochrana autorských práv

Veškeré služby a produkty Trenéra jsou jeho duševním vlastnictvím a bez jeho písemného souhlasu je zakázano jejich šíření, kopírování, publikování a jiné zvěřejňování, a to jak celku, tak i jednotlivých částí.

Závěrečné ustanovení

Klient zasláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s VOP, rozumí jim a souhlasí s jejich zněním.