Ochrana osobních údajů

Domů Tobi Training

Aktualizováno 7. 5. 2021

Správcem osobních údajů je Mgr. Tomáš Bičík, Na Vyhlídce 311, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika, IČ 03782212 (dále jen „Správce“).

Vaše osobní údaje (dále jen „OU“) zpracovávám dle platné legislativy, především podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Jaké Vaše OU zpracovávám?

 1. Základní identifikační a kontaktní údaje: jméno, ročník narození, adresa bydliště nebo kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa.
 2. Informace o Vašem zdravotním stavu:
 • prodělaná onemocnění oběhového, dýchacího, pohybového nebo imunitního aparátu;
 • jiné onemocnění, které může nebo by mohlo mít přímý i nepřímý vliv na sportovní aktivitu;
 • závažnější zranění v posledních 10 letech;
 • alergie;
 • pravidelně užívané léky.
 1. Vaše fotografie, video nahrávky a ev. jiná audiovizuální díla.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Vaše identifikace, jakožto Klienta.
 2. Diagnostika sportovních a zdravotních informací a z nich vyplývající realizace objednané Služby, tzn. příprava a doporučení odpovídající pohybové a sportovní aktivity, vč. ev. přípravy tréninkového plánu v souladu s Vašimi fyzickými a duševními předpoklady.
 3. Marketingové aktivity Správce.

Právním základem zpracování Vašich OU je:

 1. Oprávněný zájem správce OU dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmeno f), a to pro účely diagnostiky Vašich sportovních a zdravotních informací před vlastní realizací Služby;
 2. Zpracování Vašeho jména a kontaktních informací (adresa bydliště, telefon a e-mailová adresa) je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytovaných Službách dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmno b);
 3. Zdravotní informace, jakožto zvláštní kategorie OU, jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu dle Nařízení, článek 9, odst. 2, písmeno a).
 4. Vaše fotografie, video nahrávky a ev. jiná audiovizuální díla zpracovávám dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmeno a) s Vaším souhlasem.
 5. Vaše osobní údaje nutné pro zřízení účtu v aplikaci TrainingPeaks, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, věk, jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu dle Nařízení, článek 6, odst. 1, písmeno a).

Vaše OU jsou zabezpečeny vhodnými technickými a organizačními opatřeními, přístup k nim má výhradně osoba správce. Může docházet k automatizovanému zpracování OU. Vaše OU nejsou předávány do jiných zemí s výjimkou zřízení Vašeho osobního účtu v aplikaci TraingPeaks, kterou provozuje společnost TrainingPeaks, LLC se sídlem v USA; zásady ochrany soukromých údajů TrainingPeaks, LLC naleznete na odkazu Privacy Policy.

Dle Nařízení máte následující práva:

 • Právo na přístup (dle čl. 15 Nařízení) – Můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení) – Můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz (neboli „právo být zapomenut“, dle čl. 17 Nařízení) – Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování (dle čl. 18 Nařízení) – Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 Nařízení) –  V případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo podat stížnost (dle čl. 77 Nařízení) – Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může subjekt údajů uplatnit na e-mailové adrese sport@tobi.cz.